تامین ماسه ریخته گری

الزام قانونی ثبت کدپستی در سامانه جامع انبارها - لزوم ثبت آدرس و مشخصات دقیق انبارهای کالای مشتریان به همراه راهنمای ثبت نام


با عنایت به الزام قانونی وزارت صمت به ثبت کدپستی و آدرس دقیق انبارهای کلیه مشتریان محترم در سامانه جامع انبارها؛  ضروریست کلیه مشتریان در اسرع وقت و به جهت امکان صدور بارنامه جهت حمل بار و محصول به محل انبار نسبت به ثبت اطلاعات لازم در سامانه مذکوراقدام نمایند.


© Copyright 2019. All rights reserved.