مستقیما از شرکت تامین ماسه خرید کنید.

مفتخر هستیم با فروش مستقیم به مصرف کننده نهایی بهای محصول برای مشتریان همواره در نزدیکترین قیمت به بهای فروش درب کارخانه بوده است. شرکت تامین ماسه با مدیریت خود سالانه نزدیک به هزار مشتری مجزا محصول ارسال می کند که هر مشتری در نطام کیفیت ما مشخصات مربوط به خود را داراست.


© Copyright 2019. All rights reserved.